Friday, September 8, 2017

வள்ளுவனும்...எடுத்துக்காட்டுகளும் - 3


அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்பார்கள்.

நம் மனம் நினைப்பதை முகம் சொல்லிவிடும்..

அனிச்ச மலர்...முகர்ந்து பார்த்தாலே வாடிவிடுமாம்.அதுபோல நம் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்களை..."இவன் ஏன் இப்போது வந்தான்" என்ற எண்ணம் உண்டாக..நாம் வரவேற்றால்....நம் முகத்தைப் பார்த்ததும்..விர்ந்தினர் புரிந்து கொண்டுவிடுவார்களாம்

இதைத்தான் வள்ளுவன்

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து  (90)

என்கிறார்..

அனிச்சம் எனப்படும் பூ, முகந்தவுடன் வாடிவிடக் கூடியது.அதுபோல சற்று முகங்கோணி விருந்தினரை வரவேற்றாலே அவர்கள் வாடிவிடுவர்


(இப்போதைய கதை வேற...'மெகா சீரியல் பார்க்கும் நேரத்தில்..இவர்கள் ஏன் இங்கு வந்தார்கள்?" என முகமாற்றம் பல வீடுகளில் தோன்றுகிறது விருந்தினரைப் பார்த்தால்)

Wednesday, September 6, 2017

வள்ளுவனும்...எடுத்துக்காட்டுகளும் - 2

அன்புடமை என்னும் அதிகாரத்தில்

அன்போ டியைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
என்போ டியைந்த தொடர்பு  - 73

என்கிறார்.

அதாவது, ஒருவர் அன்புடையாராய் இருந்தால் அவருடன் கண்டிப்பாக அன்பிற்கான செயல்களும் இணைந்திருக்குமாம்.அது எப்படியென்றால் நம் உயிருடன் இணைந்திருக்கும் உடல் போலவாம்

அன்பையும் , செயலையும்...உயிருக்கும் உடலுக்கும் ஒப்பிடுகிறார்

Tuesday, September 5, 2017

வள்ளுவனும்...எடுத்துக் காட்டுகளும் - 1

திருக்குறளில் பல இடங்களில் வள்ளுவன்  தான் கூற வந்ததை மற்றொரு செயலுடன் ஒப்பிட்டு கூறுவதை காணமுடிகிறது

அப்படி சொல்லப்படும் எடுத்துக்காட்டுகளில் உள்ள நயம், உவமை, உவமேயம் ஆகியவை ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

இனி அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு குறள் பற்றியும்...நாளும் ஒரு குறள் என்ற கணக்கில் சொல்லலாம் என உள்ளேன்

அறத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோ டூர்ந்தான் இடை  -37

அறவழியில் நடப்பவர்கள் பல்லக்கில் உட்கார்ந்து செல்பவர்களைப் போல வாழ்க்கையில் வரும் இன்ப துன்பங்களை எளியவாகக் கருதி பயணத்தை மேற்கொள்வார்கள்.தீயவழிக்குத் தங்களை ஆட்படுத்திக் கொண்டவர்களோ பல்லக்கைத் தூக்கிச் சுமப்பவர்களைப் போல இன்பத்திலும் அமைதி கொள்ளாது, துன்பத்தையும் தாங்கிக் கொள்ளும் மனப்பக்குவம் இன்றி வாழ்வையே பெரும் சுமையாகக் கருதுவார்கள்

(அறவழியில் நடப்போரை பல்லக்கில் அமர்ந்தவர் போலவும், தீயவழி நடப்போரை பல்லக்கு தூக்கிகளுடன் ஒப்பிட்டுள்ளது இங்கு சிறப்பு)


நாளை வேறு ஒரு குறளுடன் சந்திப்போம்

Tuesday, August 29, 2017


1.2.1 திருக்குறள் : ஒரு ‘வாழ்வு நூல்’
‘திருக்குறள் ஒரு வாழ்வு நூல். அற நூல் என்பதற்கும் வாழ்வு நூல்
என்பதற்கும் நிரம்ப வேறுபாடு உண்டு. அற நூல்கள் பல சமயச்
சார்பும் அறநெறியை விதிகளாக வகுத்துக் கூறும் போக்கும் மிக்கன.
ஆனால் வாழ்வு நூல் என்பது வள்ளுவர் புதுமையாகக் கண்டது.
இது அற நூலுடன் ஒற்றுமை உடையது என்பதைத் தவிர
தனக்கெனப் பல தனித் தன்மைகளை உடையது. இங்ஙனம்
திருவள்ளுவர் வாழ்வு நூலாக எழுதுவதற்குத் தமிழ்ப்பண்பாடே
அடித்தளமாகும். தொல்காப்பியத்தில் இதற்கான அடிப்படையைக்
காண்கிறோம்’ என்கிறார் பேராசிரியர் தமிழண்ணல் அவர்கள்.
(திருக்குறள் சிறப்பியல் களஞ்சியம் பக்: 125)
எனவே, வாழ்வு நூலாகக் கருதப்படும் திருக்குறள், ஒரு குறிப்பிட்ட
இனத்தவர், சமயத்தினர், மொழியினர், நாட்டவர் என்ற
எல்லைகளைக் கடந்து மனித குலத்தின் வாழ்வு நூலாகக்
காணப்படுகிறது. இந்த உண்மை திருக்குறளை நடுவு நிலைமையுடன்
கற்போருக்கு நன்கு புரியும்.

1.2.2 பெயர்க்காரணம்
தமிழ் மொழியில் உள்ள மிகச் சுருங்கிய வெண்பா யாப்பிற்குக்
‘குறள் வெண்பா’ என்பது பெயர். இதற்குக் குறுகிய வடிவினை
உடைய வெண்பா என்று பொருள். இத்தகைய பாடல்களால்
இயற்றப்பட்டதால் ‘குறள்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது.
‘திரு’ என்பதற்கு உயர்வு, அழகு, சிறப்பு, செல்வம் எனப் பல
பொருள் உண்டு. தமிழில் உள்ள சிறந்த படைப்புகளையும்,
சிறப்புடையோர்களையும், ‘திரு’ எனும் அடைமொழி சேர்த்து
அழைப்பது மரபு. திருவாசகம், திருமந்திரம், திருநாவுக்கரசர்,
திருஞானசம்பந்தர்     முதலியன இதற்குரிய எடுத்துக்காட்டுகள்.
எனவே, சிறப்புக்கருதி, குறுகிய வெண்பாக்களால் ஆகிய குறள்
‘திருக்குறள்’ என அழைக்கப்படுகிறது.

1.2.3 அமைப்பு
இது அறம், பொருள், இன்பம் என்னும் மூன்று உள் பிரிவுகளை
உடையது. அவை, அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால்
என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

• அறத்துப்பால்
அறத்தின் பெருமையையும், பயனையும் விளக்குவது அறத்துப்பால்.

• பொருட்பால்
பொருளின் சிறப்பையும், அதைச் சேகரித்து, காத்து, வகுத்து
வழங்கும் முறைகளையும் கூறுவது பொருட்பால். இதில், சமுதாயம்
பற்றிய கருத்துகளும், அரசியல் நெறிமுறைகளும் கூறப்பட்டுள்ளன.

• காமத்துப்பால்
காமத்துப்பாலில் காதலர்களின் அன்பின் வெளிப்பாடும், ஈடுபாடும்,
மனப்போக்கும், விழுமியங்களும் சுவையாக விளக்கப்படுகின்றன.

• அதிகாரங்களும் பாடல்களும்
திருக்குறளில் மொத்தம் 133 அதிகாரங்கள் உள்ளன.
அதிகாரத்திற்கு 10 பாடல்கள் வீதம் 1330 பாடல்கள் இடம்
பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு பாடலும், இரண்டு அடிகளை
(வரிகளை) மட்டுமே உடையதாக இருக்கிறது.

• இயல்கள்
பால் வகைகளாக அறம், பொருள், இன்பம் என மூன்று
பால்களாகத் திருக்குறள் பகுக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கூறினோம்.
இவை ஒவ்வொன்றும் இயல் என்ற     உட்பிரிவுகளைக்
கொண்டுள்ளன. அவ்வகையில் அறத்துப்பாலில் பாயிர இயல்,
இல்லற இயல், துறவற இயல் என்ற மூன்று உட்பிரிவுகள் உள்ளன.
பொருட்பால், அரசு இயல், அங்க இயல், ஒழிபு இயல் என்ற
பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. இன்பத்துப் பாலில், களவு இயல்,
கற்பு இயல் என்ற இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன. இவ்வமைப்பைக்
கீழே உள்ள படத்தின் மூலம் எளிதில் நினைவு கொள்ளலாம்.

திருக்குறள் - நூல் அமைப்பு
நிலைகள்
கூறுகள்
எண்ணிக்கை
பால்
அறம்
பொருள்
இன்பம்
3
இயல்
பாயிரம்
இல்லறம்
துறவறம்
அரசு
அங்கம்
ஒழிபு
களவு
கற்பு
8
அதிகாரம்
4
20
14
25
32
13
7
18
133
குறள்
40
200
140
250
320
130
70
80
1330

1.2.4 தனித்தன்மை

இது சுமார்2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது.
மனிதன், மனிதனாக வாழ்வதற்குத் தேவையான வாழ்வியல்
கருத்துகளைக் கூறும் நூல் திருக்குறள். இது மனித
சமுதாயத்தின் வழிகாட்டி. மனிதர் அனைவருக்கும் பொருந்தும்
சமூக நீதிகளை எடுத்துரைக்கிறது. தமிழில் எழுதப்பட்ட
திருக்குறளில் ஒரு செய்யுளில் கூடத் தமிழ்நாடு, தமிழர்,
தமிழ் என்பது பற்றி ஒரு சொல் கூட இடம் பெறவில்லை.
எனவே, திருக்குறளை உலகிலுள்ள எந்த மொழியில் மொழி
பெயர்த்தாலும், அந்த மொழிக்கும், மொழி பேசும் மக்களுக்கும் சொந்தமாகும் பொதுத்தன்மை அதில் அமைந்துள்ளது.
இதனைப்பற்றி,
‘குறள் தமிழ்மறை அன்று; அது தமிழ் தரணிக்குத் தந்த மறை’
என்று அறிஞர், பேராசிரியர் வா.செ. குழந்தைசாமி அவர்கள்
குறிப்பிடுகிறார்கள்.

Sunday, November 23, 2014

திருக்குறள்-காமத்துப்பால் 1326 முதல் 1330 வரை

திருக்குறள்-காமத்துப்பால் 1321 முதல் 1330 வரை

குறள்-1326

வயிறார ஒருவன் உணவு உண்கிறாண்.அது எளிதில் செரிக்காமல் அவதிப் படுகிறான்.வயிறு வலிக்க ஆரம்பிக்கிறது.மருத்துவரிடம் செல்லலாமா? என யோசிக்கிறான்.அதே அளவுடன் உண்ட உணவு உடனே செரித்துவிட்டால்...அடடா...அந்த இன்பம் இருக்கிறதே..அளவிடமுடியாது.ஆனால்..அதைவிட ஒரு இன்பம் உண்டாம்..அது என்ன தெரியுமா? வள்ளுவன் சொல்கிரான்..காமத்தில் கூடுவதைவிட காதலர்க்கு ஊடல் கொள்வதில் ஒரு சுகம் இருக்கிறதாம்.

உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.

உண்பதை விட முன் உண்ட உணவுச் செரிப்பது இன்பமானது, அதுபோல் காமத்தில் கூடுவதைவிட ஊடுதல் இன்பமானது.

குறள்-1327

காதலன் , காதலி ஊடல் கொள்கின்றனர்.அதில் யாரேனும் ஒருவர் விட்டுக் கொடுத்து ஊடலை முடிவுக்கு கொண்டுவந்தபின் கிடைக்கும் இன்பம் அதிகம்.ஆகவேவிட்டுக் கொடுப்பவர் தோற்றவராக மாட்டார்.அவர் இன்பம் அடைவதில் வெற்றி பெற்றவராகிறார்


ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்.

ஊடலில் தோற்றவரே வெற்றி பெற்றவர் ஆவர், அந்த உண்மை,ஊடல் முடிந்த பின் கூடிமகிழும் நிலையில் காணப்படும்.

குறள்-1328

காதலன், காதலி அன்புடன் புணரும்போது காதலனுக்கு வியர்க்கிறது.அப்போது அதுவும் சுகமாய் உள்ளதாம்.மீண்டும் இவளுடன் ஊடல் தோன்றினால்..அதே இன்பத்தையடைய மனம் எண்ணுகிறது.

ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு.

நெற்றியில் வியர்வை அரும்பிடக் கூடுகையில் ஏற்படும் இன்பத்தை, மீண்டும் ஒருமுறை ஊடல் தோன்றினால், அதன் வாயிலாகப் பெற முடியுமல்லவா?.

குறள்-1329

காதலன் காதலி ஊடல்.காதலன் அந்த ஊடல் அதிக நேரம் நிலைக்க, வேண்டுகிறான். இரவும் விடியாது நீள வேண்டுகிறான்.அப்போதுதான் காதலியின் அருகாமையும் நீடிக்குமாம்


ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா.

காதலி அதிகம் ஊடுவாளாக, அந்த ஊடலைத் தணிக்கும் பொருட்டு நான் வேண்டி நிற்குமாறு இராக்காலம் இன்னும் நீடிக்கட்டும்.

குறள்-1330

காமவயப்பட..காதலர்க்கு இடயே ஊடுதல் இன்பத்தை அளிக்குமாம்.ஆனால்..அந்த ஊடல் முடிந்ததும் தழுவப்பெற்றால்..அதுவே அந்த ஊடலுக்கு இன்பம் ஆகுமாம்.

ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.
காமத்திற்கு இன்பம் தருவது ஊடுதல் ஆகும், ஊடல் முடிந்த பின் கூடித் தழுவப்பெற்றால் அந்த ஊடலுக்கு இன்பமாகும்.

Saturday, November 22, 2014

திருக்குறள்-காமத்துப்பால் 1321 முதல் 1325 வரைகுறள்-1321

காதலனிடம் எந்தத் தவருமே இல்லை.ஆனாலும்..அவன் ஒவ்வொரு முறையும் காதலியிடம் ஊடல் கொள்கையில் அவன் அன்பு மேலும், மேலும் கூடுகிறதாம்.ஆகவே இந்தக் காதலி ஊடலுக்கு ஜே சொல்கிறாள்.

இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர்அள஧க்கு மாறு.

அவரிடம் தவறு ஒன்றும் இல்லை.ஆயினும். அவரோடு ஊடுதல், அவர் நம்மேல் மிகுதியாக அன்பு செலுத்துமாறு செய்ய வல்லது.

குறள்-1322

காதலன் காதலியில் ஊடல் கொள்கையில், காதலிக்கு சிறு துன்பம் ஏற்படுகிறது.ஊடலுக்குப் பின் கூடல் அன்பை மேலும் பெருக்குவதால்..முதலில் அவளுக்கு ஏற்படும் துன்பமும் பெருமை வாய்ந்ததாம்.

ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும். #1322

ஊடல் காரணமாக என்னிடம் தோன்றும் சிறு துன்பத்தினால் அவர் என்மீது காட்டும் பேரன்பு வாடினாலும் பெருமை பெறும்.

பாடல்-1323

தேவர்கள் உலகம் என்று ஒன்று இருக்கிறதாம்.அங்கு உள்ளவர்களுக்கு இன்பத்திற்கு பஞ்சமே இல்லையாம்.இப்படியெல்லாம் சொல்லப்படும் அவ்வுலகம்..தன் காதலனுடன் அவளுக்கு உள்ள நிலத்துடன் சேர்ந்த நீர் போல ஒற்றுமையால் ஊடலுக்குபின் கிடைக்கும் இன்பத்தைவிட அதிகமாய் இருக்காதாம்.

புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.

நிலத்தோடு நீர் பொருந்தி கலந்தாற் போன்ற அன்புடைய காதலரிடத்தில் ஊடுவதை விட இன்பம் தருகின்ற தேவருலகம் இருக்கின்றதா?.

குறள்-1324
காதலனை இறுகத் தழுவிக் கொண்டு..இணைபிரியாமல் இருக்க வேண்டுமாயின் ஊடலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்க வேண்டும்.அது இருவருக்கிடையே மன உறுதியையும் உடைக்கும் ஆயுதமாம்


புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.

காதலரைத் தழுவிக்கொண்டு விடாமலிருப்பதற்கு காரணமான ஊடலுள், என்னுடைய உள்ளத்தை உடைக்க வல்ல ஆயுதமும் உள்ளது.

பாடல்-1325

காதலன் தவறே செய்ய வில்லை ஆயினும் தவறிழைத்தவன் போல காதலியிடம் ஊடல் கொண்டு..காதலியினால் புறக்கணிக்கப் படுகையில்..அந்த ஊடலை எண்ணினால் சற்று இன்பமாயும் உள்ளதாம்.


தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து. #1325

தவறு இல்லாத போதும் ஊடலுக்கு ஆளாகித் தாம் விரும்பும் மகளிரின் மெல்லிய தோள்களை நீங்கி இருக்கும் போது ஒர் இன்பம் உள்ளது.

Friday, November 21, 2014

திருக்குறள்-காமத்துப்பால்-1316 முதல் 1320 வரை


குறள்-1316

காதலி காதலனின் அன்புப் பிடியில் இருந்தாள்.ஆசை அதிகமானதால் காதலன் எப்போதும் உன்னைத்தான் நினைத்தேன் என்றான்.உடனே, காதலி, நினைத்தேன் என்றால், எப்போவாவது மறந்திருந்தால்தானே நினைக்க முடியும்? அப்படியாயின் ஏன் மறந்தீர்? என ஊடத் தொடங்கினாளாம்.

உள்ளினேன் என்றேன்மற் றென்மறந்தீர் என்றென்னைப்
புல்லாள் புலத்தக் கனள்.

உன்னை நினைத்தேன் என்று காதலியிடம் சொன்னதுதான் தாமதம்; அப்படியானால் நீர் என்னை மறந்திருந்தால்தானே நினைத்திருக்க முடியும்? எனக்கேட்டு ஏன் மறந்தீர்? என்று அவள் ஊடல் கொண்டாள்.

குறள்-1317

தும்மும் போது வாழ்த்துவது வழக்கம்.அதே நேரம் வேடிக்கையாக யாரோ நினைக்கிறார்கள்..அதுதான் தும்முகிறாய் என்பார்கள் பெரியோர்.அதுவே இங்கே வம்பாய் போய்விட்டது இந்தக் காதலனுக்கு

வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்தழுதாள்
யாருள்ளித் தும்மினீர் என்று.

நான் தும்மினேன்; அவள்  வாழ்த்தினாள்; உடனே அதை விட்டு யார் நினைத்ததால் தும்மினீர்? என்று கேட்டு அழுதாள்!?.

குறள்-1318

முன் குறள் நாயகனே, அடுத்தமுறை முன்னேற்பாடாக தும்மல் வருகையில் அதை வெளிப்படுத்தாது அடக்கிக் கொண்டான்.அதைக் கண்டவள், "யாரோ உன்னை நினைக்கிறார்கள்.அது எனக்குத் தெரியக்கூடாது என மறைக்கிறீர்கள்" என ஊடல் கொள்கிறாள்.பாவம் அந்தக் காதலன்.

தும்முச் செறுப்ப அழுதாள் நுமர்உள்ளல்
எம்மை மறைத்திரோ என்று.


அடுத்தமுறை தும்மல் வர அதனை வெளிப்படுத்தாமல் நான் அடக்கினேன்; அதைப் பார்த்து யாரோ உனக்கு வேண்டியவர்கள் உன்னை நினைப்பதை நான் அறிந்துவிடக்கூடாது என்று எனக்கு மறைக்கிறீரோ, என்று ஊடி அழுதாள்.

குறள்-1319

அவள் ஊடல் கொண்டாலும், அதை காதலனே நீக்கி மகிழ்வித்தாலும், அதற்கும் அவள்...மற்ற பெண்களிடமும் இப்படித்தான் நடந்து கொள்வீர்களா? என்று கோபம் கொள்கிறாள்.

தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்கும்நீர்
இந்நீரர் ஆகுதிர் என்று.

நான் பணிந்து போய் அவள் ஊடலை நீக்கி மகிழ்வித்தாலும், உடனே அவள்  நீர் இப்படித்தான் மற்ற பெண்களிடமும் நடந்து கொள்வீரோ? என்று சினம் கொள்வாள்..

குறள்-1320

சரி ஊடலூ வேண்டாம்..என அவளிடம் பேசாது அவளது அங்கங்களின் அழகை ரசித்துக் கொண்டிருந்தால், எந்தப் பெண்ணின் உறுப்புகள் போல உள்ளது என என் மேனியை பார்க்கறீர்களா? எனச் சினம் கொள்கிறாள்.இவன் என்னதான் செய்வான்?பாவம்

நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்துநீர்
யாருள்ளி நோக்கினீர் என்று.

அவளுடைய அழகை நி‌னைத்து அமைதியாக இருந்து அவளை நோக்கினாலும், நீர் யாரை நினைத்து ஒப்புமையாக எல்லாம் பார்க்கின்றீர்? என்று சினம் கொள்கிறாள்.