Thursday, September 12, 2019

சில சிறப்புகள் - 59

வள்ளுவர் ,திருக்குறளில், த்மிழில் உள்ள எழுத்துக்களில் 37 எழுத்துகளை பயன்படுத்தவில்லை.குறளில் வராத உயிரெழுத்து "ஔ"

1705 முறை "னி" என்ற எழுத்து வந்துள்ளது

மொத்தம் பயன்படுத்தப்பட்ட சொற்கள் 14000 ஆகும்
மொத்த எழுத்துகள் 42194

120க்கும் மேற்பட்ட உவமைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

தமிழின் முதல் எழுத்தான "அ" கரத்தில் தொடங்கி, கடைசி எழுத்தான "ன்" ல் முடியும் திருக்குறளில் தமிழ் என்ற சொல்லே இல்லை.

குறளில் இடம் பெறாத ஒரே எண் 9 

ஒரே முறை வரும் எழுத்துகள்'ங" மற்றும் "ளீ"


தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறி தூனுண்பான்
எங்ங்னம் ஆளும் அருள் (251)        

தனது உடலை வளர்ப்பதற்காக   வேறொரு உயிரின் உடலை உணவாக்கிக் கொள்பவர் எப்படி கருணை உள்ளம் கொண்டவராக இருக்க முடியும்?                     
            


ளீ

பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்
தல்லல் உழப்பிக்கும் சூது (938)

பொருளைப் பறித்துப் பொய்யனாக ஆக்கி,அருள் நெக்ண்சத்தையும் மாற்றித துன்ப இருளில் ஒருவனை உழலச் செய்வது சூது

சில சிறப்பு குறள்கள் - 58

துணை எழுத்தே வராத குறள்...

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக (391)

பிழை இல்லாதவற்றைத் தனது குறைகள் நீங்குமளவிற்குக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.கற்ற பிறகு அடஹ்ன்படி நடகக் வேண்டும்

2)நெடில் வராத குறள்

முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்
தகநக நட்பது நட்பு (786)

இன்முகம் காட்டுவது மட்டும் நட்புக்கு அடையாளம் அல்ல..இதயமார நேசிப்பதே உண்மையான நட்பாகும்

3)
கீழே சொல்லியுள்ள குறளில் பால்,தேன், நீர் மூன்றும் வருகிறது

பாலொடு தேங்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலெயி றுறிய நீர் (1121)

இனியமொழி பேசுகின்ற இவளுடைய வெண்முத்துப் பற்களிடையே சுரந்து வரும் உமிழ்நீர், பாலும் தேனும் கலந்தாற்போல் சுவை தருவதாகும்

4)வெஃகாமை எனுன் அதிகாரத்தில் உ:ள்ள பத்து பாட்ல்களிலுமே வெஃகிற்,வெஃகிப்,வெஃகி,வெஃகுதல்,வெஃகி(அஃகி),வெஃகி,வெஃகி,அஃகாமை, வெஃகாமை,வெஃகா,வெஃகின் என 12 இடங்களில் ஆயுத எழுத்தினை பயன்படுத்தியுள்ளார் வள்ளுவர்


உதடுகள் ஒட்டா குறள்கள் - 57

கீழே குறிப்பிட்டுள்ள குறள்கலைச் சொல்லும் போது நம் உதடுகள் ஒட்டாது..

1)
இறந்தார் இறந்தா ரனையர் சினத்தைத்
துறந்தார் துறந்தார் துணை (310)

எல்லையற்ற சினம் கொள்வார் இறந்தவர்க்கு ஒப்பாவார்.சினத்தை அறவெ துறந்தவர் துறவிக்கு ஒப்பாவார்.

2)

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் இலன் (341)

ஒருவன் பல வகையான பற்றுகளில் எந்த ஒன்றை விட்டு விட்டாலும் குறிப்பிட்ட அந்தப் பற்ரு காரணமாக வரும் துன்பம் அவனை அணுகுவதில்லை

3)
எய்தற் கரிய தியைந்தக்கால் அந்நிலையே
செய்தற் கரிய செயல் (489)

கிடைப்பதற்கு அரிய காலம் வாய்க்கும் போது அதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு அப்போதே செயற்கரிய செய்து முடிக்க வேண்டும்

4)
நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து (1082)

அவள் வீசிடும் விழிவேலுக்கு எதிராக நான் அவளை நோக்க, அக்கணமே அவள் என்னைத் திரும்ப நோக்கியது, தானொருத்தி மட்டும் தாக்குவது போதாதென்று ஒரு தானையுடன் வந்து என்னைத் தாக்குவது போன்று இருந்தது

5)
தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னைத்
தினிய இருந்ததென் நெஞ்சு (1296)


காதல் பிரிவைத் தனியே இருந்து நினைத்த போது என் நெஞ்சம் என்னைத் தின்பது போலக் கொடுமையாக இருந்தது.

Wednesday, September 11, 2019

வள்ளுவத்தில் கடவுள் - 56

வள்ளுவர் தன் குறள்களில் எந்த ஒன்றிலும் தமிழ் என்றோ கடவுள் என்றோ சொல்லவில்லை.

ஆகவேதான் திருக்குறள்.."உலகப் பொதுமறை" என போற்றப்படுகின்றது.

முதல் அதிகாரம் கடவுள்வாழ்த்து என்றாலும் அதில் வரும் ஆதி பகவன் இறைவனையேக் குறிப்பன ஆகும்

தவிர்த்து "கடவுள்" என்ற சொல்லைச் சொல்லவில்லையேத் தவிர கீழ்கண்ட குறள்களில் தெய்வம், இறைவன் என்ற சொற்களை சொல்லியுள்ளார்

1)

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு (5)

இறைவன் என்பதற்குரிய பொருளைப் புரிந்து கொண்டு புகழ் பெற விரும்புகிறவர்கள், நன்மை தீமைகளை ஒரே அளவில் எதிர் கொள்வார்கள்

2)

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உறையும்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும் (50)

தெய்வத்திற்கென எத்தனையோ அருங்குணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.உலகில் அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் தெய்வத்திற்கு இணையாக வைத்து மதிக்கப்படுவான்

3)

தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநற் றொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை (55)

கணவன் வாக்கினைத் தெய்வத்தின வாக்கினைவிட மேலாகக் கருதி அவனையே தொழுதிடும் மனைவி பெய் என ஆணயிட்டவுடன் மழை நடுங்கிப் பெய்யுமாம்

4)
தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும் (619)

தெய்வமே எண்ரு அழைத்து நடக்காத காரியம் ஒருவர் முயற்சியுடன் உழைக்கும் போது அந்த உழைப்பிற்கேற்ற வெற்றியினைத் தரும்

5)
ஐயப் படாஅ தகத்த துணர்வானைத்
தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல்
(702)

ஒருவன் மனத்தில் உள்ளதைத், தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி தெய்வத்திற்கே உண்டு என்று கூறினால், அத்திறமையை உடைய மனிதனையும் அத்தெய்வத்துடன் ஒப்பிடலாம்.

வள்ளுவத்தில் கோடிகள் - 55

குறளில் ஏழு குறள்களில் கோடி என்ற சொல் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

அவை-

1) வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லாற் கோடி
    தொகுத்தார்க்குந் துய்த்த லரிது (377)

வகுத்து முறைப்படுத்திய வாழ்க்கை நெறியை ஒட்டி நடக்காவிடின் கோடிப்பொருள் குவித்தாலும்,அதன் பயனை அனுபவிப்பது என்பதே அரிதாகும்

2)
பழுதெண்ணும் மந்திரியிற் பக்கத்துள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும் (639)

தவறான வழிமுறைகளையே சிந்தித்துச் செயல்படுகிற அமைச்சர் ஒருவர் அருகிலிருப்பதைவிட எழுபது கோடி எதிரிகள் பக்கத்தில் இருப்பது எவ்வளவோ மேலாகும்

3)
பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி உறும் (816)

அறிவில்லாதவனிடம் நெருங்கிய நட்புக் கொண்டிருப்பதை விட அறிவுடைய ஒருவரிடம் பகை கொண்டிருப்பது கோடி மடங்கு மேலானதாகும்

4)

நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால்
பத்தடுத்த கோடி பெறும் (817)

சிரித்துப் பேசி நடிப்பவர்களின் நட்பைக் காட்டிலும், பகைவர்களால் ஏற்படும் துன்பம் பத்துக்கோடி மடங்கு நன்மையானது

5)
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்
குன்றுவ செய்தல் இலர் (954)

பலகோடிப் பொருள்களை அடுக்கிக் கொடுத்தாலும் சிறந்த குடியில் பிறந்தவர்கள் அந்தச் சிறப்புக் கெடுவதற்கான செயல்களுக்கு இடம் தரமாட்டார்கள்

6)
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லாக் கடுக்கிய
கோடியுண் டாயினும் இல் (1005)

கொடுத்து உதவும் பண்பினால் இன்பமுறும் இயல்பு இல்லாதவரிடம், கோடி கோடியாகச் செல்வம் குவிந்தாலும் அதனால் பயனில்லை

7)

கரவா துவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்
இரவாமை கோடி உறும் (1061)

இருப்பதை ஒளிக்காமல் வழங்கிடும் இரக்கச் சிந்தையுடையவரிடம் கூட, இரவாமல் இருப்பது கோடி மடங்கு உயர்வுடையதாகும்


Tuesday, September 10, 2019

வள்ளுவரும் விலங்குகளும் - 54

யானை-

1) காலாழ் களரின் நரியடுங் கண்ணஞ்சா
வேலாள் முகத்த களிறு (500)

வேலேந்திய வீரர்களை வீழ்த்துகின்ற ஆற்றல் படைத்த யானை, சேற்றில் சிக்கி விட்டால் அதனை நரிகள் கூட கொன்றுவிடும்

(யானை- நரி)

2)
சிதைவிடத் தொல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு (597)

உடல் முழுதும் அம்புகளால் துளைக்கப்பட்டாலும் யானையானது உறுதி தளராமல் இருப்பது போல, ஊக்கமுடையவர்கள் அழிவே வந்தாலும் அதற்காகக் கவலைப்படமாட்டார்கள்

3)
பரியது கூர்ங்கோட்ட தாயினும் யானை
வெரூஉம் புலுதாக் குறின் (599)

உருவத்தைவிட ஊக்கமே வலிவானது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு கொழுத்த உடம்பும் கூர்மையான கொம்புகளும் கொண்ட யானை த்ன்னைத் தாக்க வரும் புலியைக் கண்டு அஞ்சி நடுங்குவதுதான்

(யானை-புலி)

4)
வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
யானையால் யானையாத் தற்று (678)

ஒரு செயலில் ஈடுபடும்போது அச்செயலின் தொடர்பாக மற்றொரு செயலையும் முடித்துக் கொள்வது ஒரு யானையைப் பயன்படுத்தி மற்றொரு யானையைப் பிடிப்பது போன்றதாகும்

(5)

குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தந்தொகைத்தொன்
றுண்டாகச் செய்வான் வினை (758)

தன் கைப்பொருளைக் கொண்டு ஒரு தொழில் செய்வது என்பது  யானைகள் ஒன்றோடொன்று போரிடும் போது இடையில்  சிக்கிக் கொள்ளாமல் அந்தப் போரை ஒரு குன்றின் மீது நின்று காண்பதைப் போன்று இலகுவானது

6)
கான முயலெய்த அம்பினில் யானை
பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது (772)

வலிவு மிகுந்த யானைக்குக் குறிவைத்து, அந்தக் குறி டஹ்ப்பினாலும் கூட அது, வலிவற்ற முயலுக்குக் குறிவைத்து அதனை வீழ்த்துவதைக் காட்டிலும் சிறப்புடையது

(யானை- முயல்)

7)

கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய்வேல் பறியா நகும் (774)

கையிலிருந்த வேலினை யானையின் மீது வீசி விட்டதால்களத்தில் போரினைத் தொடர வேறு வேல் தேடுகிற வீரன், தன் மார்பின் மீதே ஒரு வேல் பாய்ந்திருப்பதுக் கண்டு மகிழ்ந்து அதனைப் பறித்துப் பகையை எதிர்த்திடுகின்றான்

8)

கடாஅக் களிற்ரின்மேற் கட்படாம் மாதர்
படாஅ முலைமேல் துகில் (1087)

மதங்கொண்ட யானையின் மத்தகத்தின் மேலிட்ட முகபடாம் கண்டேன்.அது மங்கையொருத்தியின் சாயாத கொங்கை மேல் அசைந்தாடும் ஆடைபோல இருந்தது

9)
வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
புலியிந்தோல் போர்த்துமேய்ந்  தற்று(273)

மனதை அடக்க முடியாடஹ்வர்கள் துறவுக் கோலம் பூணுவது பசு ஒன்று புலித்தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு பயிரை மேய்வது போன்றதாகும்

(பசு-புலி)

10)
படைகுடி கூழமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசரு  ளேறு(381)

ஆற்றல்மிகு படை, அறிவார்ந்த குடிமக்கள்,குறையாவளம்,குறையற்ற அமைச்சு,முரிபடாத நட்பு,மோதியழிக்க முடியாத அரண் ஆகிய ஆறு சிறப்புகளும் உடையதே அரசுகளுக்கிடையே  ஆண் சிங்கம் போன்ற அரசாகும்.

11)
ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து (486)

கொடுமைகளைக் கண்டும் கூட உறுதி படைத்தவர்கள் அமைதியாக இருப்பது அச்சத்தினால் அல்ல. அது, ஆட்டுக்கடா ஒன்று தனது பகையைத் தாக்குவதற்கு தன்
கால்களைப் பின்னுக்கு வாங்குவதைப் போன்றதாகும்

12)
நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற (495)

தண்ணீரில் இருக்கும் வரையில்தான் முதலைக்குப் பலம்.தண்ணீரைவிட்டு வெளியே வந்து விட்டால் ஒரு சாதாரண உயிர்கூட அதனை விரட்டி விடும்

13)

மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பா டிடைத்து (624)

தடங்கல் நிறைந்த கரடுமுரடான பாதையில் பெரும்பாரத்தை எருது இழுத்துக் கொண்டு போவது போல, விடா முயற்சியுடன் செயல்பட்டால் துன்பங்களுக்கு முடிவு ஏற்பட்டு வெற்றி கிட்டும்


வள்ளுவரும் விலங்குகளும் - 53

வள்ளுவர் கீழ்கண்ட குறள்களில்"மான்" களைகுறிப்பிட்டுள்ளார்.

1)
மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்
உயிர்நீப்பர் மானம் வரின் (969)

உடலில் உள்ள உரோமம் நீக்கப்பட்டால் உயிர் வாழாது கவரிமான் என்பார்கள்.அதுபோல மானம் அழிய நேர்ந்தால் உயர்ந்த மனிதர்கள் உயிரையே விட்டு விடுவார்கள்

2)
கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கமிம் மூன்றும் உடைத்து (1085)

உயிர் பறிக்கும் கூற்றமோ? உறவாடும் விழியோ? மருட்சிகொள்ளும் பெண்மானோ? இளம் பெண்ணின் பார்வை இந்த மூன்று கேள்விகளையும் எழுப்புகின்றதே

3)
பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்
கணியெவனோ ஏதில தந்து (1089)

பெண்மானைப் போன்ற இளமைத் துள்ளும் பார்வையையும்,நாணத்தையும் இயற்கையாகவே
 அணிகலன்களாகக் கொண்ட இப்பேரழகிக்குச் செயற்கையான அனிகலன்கள் எதற்காக?